Major Event

Whakaari/White Island eruption

Latest news

اطلاعات نژادی - Farsi

.سلام. این صفحات برای افرادی است که در نیوزیلند به تازگی زندگی میکنند و یا اینکه زبان اصلیشان انگلیسی نیست