Major Event

White Island eruption

Latest news

پیشقدمی - Initiatives

استراتژی نژادی پلیس

پلیس نیوزیلند یک استراتژی برای راهنمائی در جهت همکاری برای برآوری نیازهای امنیتی گروههای نژادی گوناگون گسترش داده است. این استراتژی نشان دهنده همکاری نزدیک پلیس با اعضای انجمنها و سایر آژانسها برای کاهش جرم و ترس از قربانی شدن در بین انجمنهای نژادی است.

به پلیس ملحق شوید

نیوزیلند متشکل ازگروههای گوناگون مردم و فرهنگهایشان میباشد و ما به افراد از فرهنگهای متفاوت احتیاج داریم که به پلیس نیوزیلند ملحق شوند. فرصتهای متفاوتی برای کار کردن با پلیس در لباس یونیفورم و یا با لباس شخصی, در نقش حمایتی وجود دارد. موقعیتهای شغلی برای پلیس حمایتی در لباس شخصی بطور معمول در روزنامه های محلی آگهی میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه میتوان پلیس در لباس فرم شد Recruiting site (صفحه استخدام) را ملاحظه کنید.

بازخورد

ما پذیرای نظرات و پیشنهادات شما برای بالا بردن امنیت در اجتماع شما هستیم. لطفاً با افسر امور نژادی محلی تان تماس بگیرید.