Family Violence - خشونت های خانوادگی

 • در نیوزیلند،  خشونت های خانگی  جرم است پلیس با این قضیه بطورخیلی جدی برخورد میکند.
 • این از لحاظ قانون جرم هست که شخصی شخص دیگر را از لحاظ جسمی, جنسی, یا روانی مورد آزار و سوء استفاده قرار بدهد.
 • نمونه های خشونتهای خانگی شامل مشت زدن یا لگد زدن به یکی از افراد خانواده، خسارت به دارائی به منظور صدمه زدن به کسی، سعی در کنترل کردن زندگی افراد با تحقیر کردن مداوم آنان، قلدری کردن، سوء رفتارهای جنسی، تحت کنترل گرفتن پول، وقت، ماشین کسی، یا تماس با دوستان به منظورتحت سلطه خود در آوردن آنان می باشد.
 • بیشترین نوع معمول خشونتهای خانگی گزارش شده به پلیس خشونت بر علیه زنان و کودکان میباشد. در حدود 85% از قربانیانی که به پلیس مراجعه میکنند زنان هستند.
 • پلیس آسیب جدی خشونت خانگی وارد بر کودکانی که شاهد این خشونت هستند یا آن را میشنوند را تشخیص میدهند. پلیس همچنین منتهای سعی خود را میکنند که که کودکان را از آسیب در امان نگه دارند.
 • اگر شما یا یکی از اعضای خانواده اتان در معرض خطر جدی و فوری بخاطر خشونت خانگی هستید، با شماره تلفن 111 با پلیس تماس بگیرید.
 • اگر خشونت خانگی در خانه شما اتفاق می افتد، باید با شخصی که به او اعتماد دارید در اینمورد صحبت کنید. با یک دوست, عضو خانواده یا یکی از گروههای ذ یل تماس بگیرید. اگر نمی دانید که با چه کسی در این مورد صحبت کنید, به پلیس زنگ بزنید.
 • اشخاصی که از خشونت خانگی رنج میبرند میتوانند تقاضای Protection order (تآ مین نا مه) بکنند.
 • تآ مین نامه توسط دادگاه خانواده صادر میشود وبه شخص تقاضا کننده و فرزندانش حمایت قانونی بر ضد خشونت خانگی میدهد.
 • تامین نا مه اسم شخصی را که مرتکب عمل سوء شده ذکر کرده و بطور واضح توضیح داده که آنها چه کاری را می توانند و چه کاری را نمی توانند انجام دهند. به عنوان مثال ممکن هست که در تآمین نامه ذکر شده باشد که آن شخص حق وارد کردن خسارت یا تهدید به وارد کردن خسارت به اموال ندارد.
 • در شرایط معمولی, تآ مین نامه یا در همان روز و یا چند روز بعد از تقاضا صادر میشود.
 • تآ مین نامه همچنین میتواند از خانه و اموال شما حمایت نماید.
 • اگر شخصی از تامین نامه سرپیچی بکند, پلیس میتواند او را د ستگیر کند. آن شخص به دادگاه قضائی برده خواهد شد و امکان دارد که جریمه نقد ی شود و یا به زندان برود.
 • اطلاعات بیشتر را در این مورد از اینجا بگیرید protection orders and the Domestic Violence Act (قوانین تآ مین نامه و خشونت خانگی).
 • در نیوزیلند قانونهای محکمی در خصوص خشونت خانگی وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این قانون خواندن Domestic Violence Act 1995 (قوانین مربوط به خشونت خانگی)، و یا Family Court website وب سایت دادگاه خانواده را آغاز کنید.
 • آژانسهای دیگری که می توانند شما را کمک نمایند عبارتند از: