Rights - حق و حقوق

نقش پلیس در نیوزیلند

 • پلیس نیوزیلند طبق مسئولیت خود باید اطمینان حاصل کند که نیوزیلند مکانی امن برای زندگی است و اینکه همه افراد از قانون این کشور اطاعت میکنند.
 • پلیس آموزش داده شده که همه افراد را در نیوزیلند کمک و حمایت نماید.
 • وظائف اصلی پلیس شامل جلوگیری, بررسی, حل و رفع کردن و کاهش جرم و تصادفات در جاده ها است.
 • پلیس تحمل هیچ نوع جرمی که بر علیه شخصی بخاطر نژاد انجام شود نخواهد کرد. اطلاعات امنیتی ما را در رابطه با Hate Crime (جرم تنفر) را ملاحظه فرما ئید.
 • ما پذیرای شما هستیم و شما را ترغیب میکنیم که نزد پلیس بیائید و صحبت کنید یا کمک بخواهید.
 • بطور معمول پلیس نیوزیلند اسلحه به همراه ندارد. استثنائاتی در این مورد وجود دارد مثلآ پلیس در فرودگاه ها ی بین الملی یا گروههای پلیس مخصوص به نا م جوخه مسلح مبارزه با متخلفین.
 • اکثر پلیسهای نیوزیلند اونیفورم میپوشند. اما بعضی از افسرهای پلیس از جمله کارآگاه ها لباس فرم نمی پوشند (آنها لباس شخصی بر تن میکنند). اگر پلیسی با لباس شخصی به نزد شما آمد یا شما را مورد سوال قرار داد, او باید بتواند که به شما بگوید که از کدام مرکز پلیس است و کارت شناسائی خود را نیز به شما نشان دهند.
 • پلیس با گروههای اجتماعی, نژادی و آژانسهای دولتی کار میکند تا کمک کند که نیوزیلند مکان امنی برای زندگی, کار و تحصیل باشد.

See also: About Us Police Service Units Join Police

تعهد سرویس پلیس

پلیس نیوزیلند:

 • تماس تلفنی شما را گواهی خواهد کرد
 • با موضوع مطرح شده از جانب شما بطور جدی رفتار خواهد کرد
 • یک سرویس واکنشی عرضه خواهد داد
 • در مورد اژانسهای دیگری که میتوانند به شما کمک کنند اطلاعات ارائه خواهد داد
 • به شما خواهد گفت که چه کاری انجام شده, یا خواهد شد, تا اینکه تمام عملکردهای ما بطور صحیح درک شود

پلیس چه انتظاراتی از شما دارد

 • در مورد مشکلتان هر چه سریعتر ما را با خبر کنید
 • تا آنجائیکه میتوانید به ما اطلاعات بدهید
 • اگراتفاق دیگری رخ داد به ما خبر بدهید
 • به ما در تهیه انچه که میخواهید کمک کنید
 • اگر احتیاج به کمک و حمایت دارید آنرا اظهارکنید.

حق و حقوق شما در ارتباط با پلیس

إاگر شما توسط پلیس مورد بازجوئی, بازداشت یا دستگیری قرار گرفتید, حق و حقوق قانونی شما از قرار زیر است

 • این حق شما ست که با یک وکیل مشاوره کنید, بطور خصوصی و بدون وقفه و وکالتش را بخواهید.
 • شما این حق را دارید که از هر بیانیه یا اظهار نامه ای خودداری نمائید.
 • شما این حق را دارید که بپرسید چرا مورد بازجوئی, بازداشت, و یا دستگیری هستید.

پلیس یک لیست از نام و شماره تلفنهای وکلای واجد صلاحیت که میتوانند به شما مشاوره ارائه بدهند و پذیرفته اند که در هر زمانی, روز یا شب در دسترس باشند را دارد. از پلیس لیست (وکلای کمکهای قانونی درصورت بازداشت پلیس) Police Detention Legal Assistance Lawyers را بخواهید.

شکایت بر علیه پلیس

اگر شما اعتقاد دارید که پلیس کار اشتباهی انجام داده و یا اینکه با شما رفتار منصفانه ای نداشته, میتوانید شکا یت رسمی خود را به یکی ازطرق زیر انجام دهید: