Crime prevention - پیشگیری از جرم

امنیت شخصی

برنامه ریزی قبلی

 • یک لیست از اسم اشخاصی که در موارد اضطراری میتوانید با آنها تماس بگیرید را تهیه کنید. تلفن را نزدیک تخت خواب تان بگذارید.
 • از همسایه بخواهید که مراقب باشد. به عنوان مثال ,وقتیکه به مسافرت میروید از یکی از همسا یه ها یتان بخواهید که نامه های شما را از صندوق پست شما بردارد.
 • در فکر یک آژیر خطر که بتوانید در مواقع اضطراری آنرا بکار بیاندازید باشید.
 • نصب یک آژیر خطر را با کنترل رادر مد نظر داشته باشید.

در موارد زیر فریب نخورید

 • اگر غریبه ای به در منزل شما آمد و خواست که از تلفن شما استفاده کند, بگوئید که شما شماره را برایشان میگیرید. نیازی نیست که آنها داخل منزل شما شوندو شما هم لازم نیست که در را برایشان باز کنید.
 • با اشخاص غریبه ای که به در منزل شما میایند یا تلفنی تماس میگیرند معامله و مبادله نکنید.
 • با غریبه ها در مورد موقعیت مالی خود صحبت نکنید یا اینکه مشخصات حساب بانکی یا کارتهای اعتباریهای خود را با تلفن به آنها ندهید.
 • قبل از اینکه کسی رابرای انجام امورتان بکار بگمارید از چند جا مظنه بگیرید یا اینکه نظر دوستی رادر این مورد جویا شوید.
 • اگر فکر میکنید که کسی سعی بر فریب دادن شما را دارد با پلیس تماس بگیرید.

نکته های ایمنی شخصی‌

 • پول نقد / جواهر زیاد را در منزل نگه ندارید.
 • هیچ وقت ادعا نکنید که در خانه تنها هستید.
 • یک روزنه با زاویه دید گسترده روی در منزل خود نصب کنید.
 • زنجیر ایمنی در قسمت داخلی درب خروجی نصب کنید.
 • اگر تلفنی به شما شد که شماره اشتباه بود, هرگز اسم و آدرس خودتان را ندهید.
 • لیست هشدارهای ایمنی را از Neighbourhood Support contact (سازمان پشتیبانی همسایگان) بگیرید.

اگر قربانی یک دزدی هستید

 • اگر شما به خانه آمدید و متوجه شدید که در منزل شما سرقت اتفاق افتاده و فکر میکنید که سارق هنوز در منزل شماست, وارد خانه نشوید. بلافاصله با پلیس با شماره 111 از جای د یگری با پلیس تماس بگیرید. How to Report a Crime (چگونه یک جرم را گزارش داد) را ببینید.
 • اگر فکر میکنید که سارق منزل شما را ترک کرده, یا به پلیس زنگ بزنید یا به نزدیکترین مرکز پلیس آنرا گزارش دهید.
 • زمانیکه به مرکز پلیس برای گزارش یک سرقت مراجعه میکنید به شما باید تا ئید کتبی گزارشتان داده شود. به این "فرم تائید شکا یت" میگویند. این فرم شامل شماره پرونده و اسم افسر پلیسی که پرونده شما را بررسی میکند می باشد.
 • هیچ چیزی را که احتمالا سارق دست زده یا جابجا کرده را دست نزنید یا جابجا نکنید, چون ممکن هست که پلیس آنها را به عنوان مدرک لازم داشته باشد. به عنوان مثال, پلیس به دنبا ل هر اثر انگشتی که ا زسارق به جا مانده خواهدبود.
 • اگر منزل شما و لوازم آن بیمه است باید به شرکت بیمه خود خبر بدهید که مورد سرقت واقع شده اید.
 • زمانیکه بعد از سرقت از بیمه تقاضای جبران خسارت میکنید شماره پرونده پلیس تا ن را نیا ز خواهید داشت.
 • ارتباطات زیراطلاعات خوبی را در مورد سرقت در نیوزیلند و راههای پیشگیری آن در اختیار شما قرار میدهد:

مراقبت کردن از فرزندانتان در نیوزیلند

 • قانون نیوزیلند اظهار می کند که تمامی کودکان و نوجوانان حق دارند که در امنیت باشند و از آنها مراقبت شود.
 • این حائز اهمیت است که شما از فرزندانتان مراقبت کنید تا در امان باشند و قربانی جرم یا مرتکب آن نشوند.
 • در نیوزیلند کودکان زیر 14 سال برای حفظ امنیتشان بایدهمواره تحت نظارت و سرپرستی باشند. هرگز کودک زیر 14 سال را در خانه یا ماشین تنها نگذارید.
 • در ماشین, کودکان زیر 7 سال باید از Safety seat صندلی ایمنی مناسب با سن, اندازه و وزن خود استفاده کنند.
 • اگر بیرون میروید از یکی از اعضای خانواده یا دوست- کسی که به او اعتماد دارید- بخواهید که از فرزندانتان مراقبت کند. اگر شما کسی را دارید که در نبود شما یا زمانیکه در سر کار هستید از فرزندانتان مراقبت کند, آن شخص حتمآ باید14 سال و یا بیشتر داشته باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که فرزندانتان در غیبت شما از منزل قادر به تماس با شما یا فرد مورد اطمینانتان در هر زمانی باشند. به عنوان مثا ل, اطمینان حاصل کنید که آنها شماره تلفن محل کار یا موبا یل (تلفن همراه) شما رابه همراه دارند.
 • اگر فکر میکنید که فرزند شما قربا نی یک جرم هست یا اینکه مرتکب ان شده با ید با پلیس صحبت کنید.
 • پلیسهای مخصوصی به نام "Youth Aid Officers" (افسران برای کمک به جوانان) هستند که کارشان رسیدگی به مسائل جوانانی است که مرتکب جرم شده اند. انها به شما کمک میکنند که بهترین تدابیر را برای امنیت کو د کانتان مد نظر داشته باشید.
 • پليس نيوزيلند همچنين با استفاده از افسران مخصوص خدمات آموزشی (Youth Education Service Officers) با معلمعين مدارس کار ميکند تا به جوانان اموزش داده شود که چگونه در امان بااشند.
 • شما میتوانید با مدرسه در مورد اموزشی که به بچه ها در مورد امنییت آنان داده میشود صحبت بکنید.
 • در طی تعطیلات مدرسه, سعی کنید که فرزندانتان را با ورزش یا فعالیتهای دیگر سرگرم کنید. تعداد بسیاری از گروههای اجتما عی برنامه های تعطیلات برای سرگرمی و تفریح جوانان در طی تعطیلات مدرسه دارند.
 • احتمال الوده شدن جوانانی که با ورزش یا سایر فعالیتهای مثبت د یگرمشغول هستند به امور خلاف و جنائی بسیار ضعیف است.

تجاوز به حریم دیگران

 • تجاوز به حریم دیگران یعنی ورود به ملک خصوصی یا محل کار کسی بدون کسب اجازه.
 • تجاوز به حریم دیگران جرم محسوب میشود.
 • اگر کسی بدون اجازه وارد جائی شود, میتوان از انها خواست که انجا را ترک کنند و گر نه اخطاریه تجاوز به حریم دیگران trespass notice میتواند به انها داده شود.
 • به هر کس میتوان اخطاریه تجاوز به حریم داد از جمله کودکان. به عنوان مثال, اگر کسی از مغازهای چیزی بدزد د, صاحب مغازه میتواند به ان شخص اخطاریه تجاوز به حریم بدهد.
 • اخطاریه تجاوز به حریم یک تقاضای رسمی برای بیرون رفتن از ان ملک میباشد.
 • اگر شخصی اخطاریه تجاوز به حریم را نادیده بگیرد و سعی در داخل شدن به ان مکان را داشته باشد, میتوان پلیس را بعد از آن خبر کرد که ان شخص را بیرون کند.
 • پلیس میتواند شخص را بخاطر تجاوز به حریم دستگیر نماید.
 • شخص خاطی بخاطر تجاوز به حریم دیگران میتواند تا 1000 $ جریمه یا بمدت سه ماه زندانی شود.
 • اخطاریه تجاوز به حریم میتواند شخص را از داخل شدن به مکا نی تا مد ت دو سال محروم نماید.