Thông tin cho Người Dân tộc - Vietnamese

Kia Ora, lời chúc mừng. Những trang này dành cho những người mới tới New Zealand hay cho những ai mà ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh.

chủ đề quan trọng về tội phạm- Hot topics relating to crime

Nếu có ai đe dọa hay làm bạn sợ hãi để lấy tiền hay tài sản của bạn hay bắt bạn cư xử theo một cách đặc biệt, hãy điện thoại cho Cảnh sát bấm 111.

... more

Liên hệ thông qua các phương tiện truyền thông - Communicating

Gọi điện thoại miễn phí từ các trạm điện thoại công cộng và điện thoại lưu động (cầm tay).

... more

Các cộng đồng - Communities

Cảnh sát có những Cảnh Sát Viên đặc biệt làm việc trong các cộng đồng chủng tộc khắp nước.

... more

Các quyền lợi - Rights

Cảnh Sát New Zealand chịu trách nhiệm làm New Zealand thành một nơi an toàn để sinh sống và làm mọi người tuân theo luật của nuớc này.

... more

Ngăn ngừa tội phạm - Crime prevention

Soạn một danh sách gồm số điện thoại của các người mà bạn có thể gọi trong truờng hợp khẩn cấp. Để một điện thoại gần giường ngủ của bạn.

... more

Lái xe ở New Zealand - Driving in New Zealand

Tất cả mọi người lái xe trên đường lộ ở New Zealand phải có bằng lái xe hợp lệ.

... more

Bạo lực trong nhà - gia đình - Family violence

Ở New Zealand, bạo lực trong nhà/gia đình là tội ác. Cảnh sát xem nó rất nghiêm trọng.

... more

Các sáng kiến - Initiatives

Cảnh Sát New Zealand đã phát triển một kế hoạch để hướng dẫn cách chúng tôi làm việc để đáp ứng nhu cầu an toàn của các cộng đồng dân tộc khác nhau của chúng ta.

... more