Bạo lực trong nhà - gia đình - Family violence

Bạo lực trong nhà - gia đình

 • Ở New Zealand, bạo lực trong nhà/gia đình là tội ác. Cảnh sát xem nó rất nghiêm trọng.
 • Bất cứ ai xúc phạm về thể chất, tình dục, tâm lý cho nguời khác là làm trái luật pháp.
 • Những ví dụ về bạo lực trong nhà gồm có đấm hay đá một người trong gia đình; gây thiệt hại tài sản để làm môt người khổ đau; ra sức điều khiển cuộc đời của một người bằng cách thường xuyên làm nhục họ; ức hiếp, có hành vi dâm ô; điều khiển tiền bạc, thời gian, xe cộ hay tiếp xúc với bạn bè của một người để chứng tỏ có quyền lực trên họ.
 • Loại bạo lực gia đình thường hay gặp nhất mà Cảnh sát được báo cáo là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Khoảng 85% nạn nhân báo cáo với Cảnh sát là phụ nữ.
 • Cảnh sát công nhận sự thiệt hại nghiệm trọng mà bạo lực gia đình gây ra cho trẻ em, là những kẻ chứng kiến hay nghe bạo lực gia đình. Cảnh sát cũng sẽ làm hết sức mình để giúp bảo vệ trẻ em khỏi bị thiệt hại.
 • Nếu bạn hay một người trong gia đình sắp bị bạo lực trong nhà hãy điện thoại cho Cảnh sát ở 111.
 • Nếu bạo lực gia đình đang xảy ra trong nhà bạn, bạn nên nói chuyện này với môt người mà bạn tin cậy. Gọi điện thoại cho một người bạn, một người trong gia đình hay một trong những nhóm được nêu ra dưới đây. Nếu bạn không biết nói với ai, hãy gọi Cảnh sát.
 • Những người khổ đau vì bạo lực gia đình có thể nộp đơn xin một protection order (Trát bảo vệ). Bạn nên hỏi ý kiến một luật sư hay một trong những nhóm ủng hộ được nêu ra dưới đây.
 • Các trát bảo vệ do Toà Án Gia Đình (Family Court) cấp phát và nó cung cấp sự bảo vệ về luật pháp đối với bạo lực gia đình cho người xin nó và con cái họ.
 • Một trát bảo vệ ghi tên người xúc phạm và giải thích rõ ràng họ có thể làm gì và không thể làm gì. Chẳng hạn, một trát bảo vệ có thể nói rằng người ấy không được gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại tài sản.
 • Trong những truờng hợp bình thường, một trát bảo vệ tạm thời có thể được cấp cùng ngày hay trong vòng vài ngày sau khi bạn nạp đơn xin.
 • Một trát bảo vệ có thể giúp bảo vệ nhà cửa và tài sản của bạn.
 • Nếu người ấy không tuân theo trát bảo vệ thì Cảnh sát có thể bắt giữ họ. Người ấy sẽ ra District Court (Tòa Án Tỉnh) và có thể được lệnh nộp phạt (tiền) hay có thể vào tù.
 • Tìm hiểu thêm về Protection Orders and the Domestic Violence Act (Các Trát Bảo Vệ và Đạo Luật về Bạo Lực Trong Nhà).
 • Ở New Zealand, có những đạo luật rõ ràng về bạo lực trong nhà. Muốn biết thêm thông tin về các luật này hãy bắt đầu bằng cách đọc Domestic Violence Act 1995 (Đạo Luật về Bạo Lực Trong Nhà năm 1995) hay xem Family Court website (Thông Tin Trên Mạng về Toà Án Gia Đình).
 • Những cơ quan khác có thể giúp bạn gồm có: