Các sáng kiến - Initiatives

Kế hoạch về dân tộc của Cảnh sát

Cảnh Sát New Zealand đã phát triển một kế hoạch để hướng dẫn cách chúng tôi làm việc để đáp ứng nhu cầu an toàn của các cộng đồng dân tộc khác nhau của chúng ta. Kế hoạch trình bày cảnh sát sẽ làm việc sát cánh với các thành viên của các cộng đồng và các sở khác như thế nào để làm giảm tội phạm và nỗi lo sợ trở thành nạn nhân trong các cộng đồng dân tộc.

(Làm việc cùng với các Cộng Đồng Dân Tộc - Kế hoạch về Dân tộc của Cảnh sát đến năm 2010).

Gia nhập Cảnh sát

New Zealand có một cộng đồng đa dạng tạo bởi nhiều nền văn hóa và chúng tôi cần người từ nhiều nền văn hóa, để là một phần của Cảnh Sát New Zealand. Có những cơ hội để làm việc với Cảnh sát hoặc như nhân viên mặc đồng phục hay trong những chức vụ trợ giúp không mặc đồng phục. Những chức vụ không mặc đồng phục thường được quảng cáo trong các báo địa phương.

Muốn biết thêm làm thế nào để trở thành một cảnh sát viên mặc đồng phục hảy xem recruiting site (tuyển người trên mạng) của chúng tôi.

Ý kiến phản hồi

Chúng tôi vui mừng tiếp nhận sự đóng góp và các đề nghị của bạn về việc chúng tôi có thể gia tăng an toàn trong cộng đồng của bạn như thế nào: Xin vui lòng liên hệ với Cảnh sát viên liên hệ với những cộng đồng dân tộc sở tại.