Liên hệ thông qua các phương tiện truyền thông - Communicating

Gọi 111- Trong những trường hợp khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 111

Gọi điện thoại miễn phí từ các trạm điện thoại công cộng và điện thoại lưu động (cầm tay).

Khi bạn bấm 111, bạn sẽ được hỏi bạn muốn dịch vụ khẩn cấp nào: Police (Cảnh sát), Fire (Cứu hỏa) hay Ambulance (Cứu thương).

Với Cảnh sát một truờng hợp khẩn cấp là bất cứ chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ, hay vừa mới xảy ra, trong đó:

  • Có người đang gặp nguy hiểm
  • Tài sản có thể bị mất mát hay thiệt hại
  • Một tội phạm đang xảy ra hay vừa mới bị phạm và một người hay nhiều người chịu trách nhiệm về nó đang ở gần đó
  • Xảy ra một phiền phức công cộng lớn

Trong những trường hợp không khẩn cấp, như mất sổ thông hành (passport) hay báo cáo một tội phạm như một vụ trộm xảy ra truớc đó và trước mắt không có nguy hiểm nào, bạn nên thân chinh đến sở cảnh sát địa phương (local police station) của bạn.

Báo cáo với Sở Cảnh sát - Những trường hợp không khẩn cấp

Trong những trường hợp không khẩn cấp, như mất sổ thông hành, hay báo cáo một tội phạm như một vụ trộm cắp xảy ra trước đó, bạn có thể hoặc báo cáo bằng điện thoại với sở cảnh sát gần nhất, và trong hầu hết trường hợp, bạn cần thân chinh đến sở cảnh sát (police station) để làm một báo cáo chính thức.

Khi bạn đến sở cảnh sát để báo cáo một tội phạm hay khiếu nại bạn có thể nhận một Complaints Acknowledgement Form (Đơn Xác nhận Khiếu nại). Đơn này gồm có số hồ sơ (file number) và tên của cảnh sát viên đối phó lời khiếu nại của bạn.

Sau khi bạn báo cáo, Cảnh sát sẽ đáp ứng trong một thời gian hợp lý. Nếu bạn muốn hỏi về bản báo cáo của bạn, bạn nên điện thoại hay đích thân đến sở Cảnh sát lần nữa và cho họ biết số hồ sơ của bạn.

Mất sổ thông hành – Khi báo cáo về việc mất sổ thông hành, bạn cần phải cho cảnh sát biết số sổ thông hành của bạn.

Những khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với cảnh sát vì ngôn ngữ bất đồng, bạn có thể chọn một trong những điều sau:

  • Một người bạn hay một người trong gia đình Bạn có thể nhờ một người bạn hay một người trong gia đình làm thông dịch viên để nói chuyện với cảnh sát.