Các cộng đồng - Communities

Các cảnh sát viên liên lạc với những người dân tộc người châu Á

Cảnh sát có những Cảnh Sát Viên đặc biệt làm việc trong các cộng đồng chủng tộc khắp nước. Họ làm việc với các cộng đồng để giúp các cộng đồng hiểu và sử dụng các dịch vụ cảnh sát, cung cấp thông tin cho Cảnh sát về những lo lắng của cộng đồng và làm việc với Cảnh sát trong việc điều tra và ngăn ngừa tội phạm liên quan đến cộng đồng.

Họ rất vui vẻ lắng nghe những mối lo lắng của bạn và làm việc với bạn để cải thiện an toàn trong các cộng đồng dân tộc.

Tiếp Xúc

Ethnic Liaison Officers (Các cảnh sát viên liên hệ với những người dân tộc) - Để liên hệ với một cảnh sát viên liên hệ trong khu vực bạn sinh sống để giúp bạn tiếp cận với dịch vụ cảnh sát.

Local Police (Cảnh sát địa phương) – để biết các sở cảnh sát nằm ở đâu và tiếp xúc với cảnh sát địa phương bạn như thế nào.