Thông tin cho Người Dân tộc - Vietnamese

Kia Ora, lời chúc mừng. Những trang này dành cho những người mới tới New Zealand hay cho những ai mà ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh.